Vermogensrecht en Ondernemingsrecht

Het vermogensrecht gaat over de juridische relaties tussen particulieren en bedrijven, die deelnemen aan het dagelijkse rechtsverkeer. Deze deelnemers onderhandelen met elkaar, en sluiten uiteindelijk overeenkomsten waaruit schulden en vorderingen ontstaan.

Soms worden bij de uitvoering van die overeenkomsten fouten gemaakt, of verplichtingen niet nagekomen, zodat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding. En soms is er sprake van zogenaamd onrechtmatig handelen of nalaten.

Het behoorlijk vastleggen van afspraken door middel van gedegen en vooral duidelijke contracten en/of algemene voorwaarden is daarbij van groot belang. Soentjens Advocatuur kan u van dienst zijn bij het opstellen van overeenkomsten en bij het beoordelen van concepten of bestaande overeenkomsten. Als zich bij de uivoering van overeenkomsten of de nakoming daarvan problemen voordoen, wordt in overleg met de cliënt getracht het conflict door middel van onderhandelingen op te lossen en indien noodzakelijk wordt een cliënt in een procedure bijgestaan.

Het komt ook regelmatig voor dat particulieren en/of ondernemers met elkaar in aanvaring komen en elkaar schade toebrengen zodat er een conflict ontstaat. Ook dan is het van belang tijdig juridisch advies in te winnen om verdere schade te voorkomen, te beperken, of toegebrachte schade vergoed te krijgen.

In al deze gevallen staat Soentjens Advocatuur garant voor een goede oplossing via onderhandelingen of een gerechtelijke procedure.

Ondernemingsrecht

Een bijzonder deel van het vermogensrecht is het ondernemingsrecht. Zoals de naam al aangeeft raakt dit rechtsgebied alles wat met de onderneming te maken heeft.

Gedacht kan worden aan rechtspersonen (BV of NV, vereniging of stichting), maar ook de maatschap of VOF.

Het nemen van beslissingen, de controle van bestuursorganen, de dagelijkse gang van zaken in de onderneming betreffen, tot aan de liquidatie en verdeling van het vermogen worden geregeld door het ondernemingsrecht.

U kunt ons bereiken via: